fbpx
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, İMHA VE YOK ETME POLİTİKASI

1-) Giriş

1.1-) Amaç

İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ( bundan böyle Politika olarak anılacak ), AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ); müşterilere ait kişisel verilerin Anayasa, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( bundan böyle Kanun olarak anılacak ) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

1.2-) Kapsam

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu )`ın müşterilerine ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup AKİS YAZILIM ( Melih Uslu )`ın sahip olduğu kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

1.3-) Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

2. Sorumluluk ve Görev Dağılımı

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) olarak kişisel verilerin saklanması, imhası ve yok edilmesinden veri sorumlusu olarak Melih Uslu sorumludur.

3-) Kayıt Ortamları

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) olarak kişisel verilerin hepsi elektronik ortamda tutulmaktadır.

4-) Saklama ve İmhaya İlişkin Açıklamalar

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından müşterilere ait kişisel verileri Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

4.1-) Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5. ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Buna göre, AKİS YAZILIM ( Melih Uslu )`ın faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.
4.1.1-) Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu )`da, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

4.1.2-) Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ), faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar:

 İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
 Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
 Kendisi ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.
 İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

4.2-) İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından kabul edilmesi,
 AKİS YAZILIM ( Melih Uslu )`ın, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında, AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5-) Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesine göre yeterli önlemler çerçevesinde AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

5.1-) Teknik Tedbirler
AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 Dünya çapında tanınan bir alt yapı firması ile anlaşmıştır. Söz konusu firma bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıkları ortaya çıkararak gerekli önlemleri almaktadır.
 AKİS YAZILIM ( Melih Uslu )`ın bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ), silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durum, ilgili kişiye ve Kurula bildirilecektir.
 Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
 Elektronik ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.

5.2-) İdari Tedbirler

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 Kişisel veri işlemeye başlamadan önce AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

6-) Kişisel Verileri İmha Teknikleri

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

6.1-) Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için veri sorumlusu tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

7-) Saklama Ve İmha Süreleri

AKİS YAZILIM ( Melih Uslu ) tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak saklama sürelerini Kişisel Veri İşleme Envanterinde yazmakta olup gerekli güncellemeler gerekirse yapılacaktır.

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi veri sorumlusu tarafından yerine getirilir.

😎 Politika’nın Yayınlanması Ve Saklanması

Politika, elektronik ortamda ( internet sayfasında ) yayımlanır.

9-) Politika’nın Güncellenme Periyodu

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

10-) Politikanın Yürürlüğü Ve Yürürlükten Kaldırılması

Politika, internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından kaldırılır ve yenisi internet sitesine konur.

E-Ticaret Paketi alanlara E-Ticaret Yönetim Paketlerinde %30 İndirim!
+ +